search
error

I förskoleklassen sås frön för egna tankar

I förskoleklassen på Ringstorpsskolan går allt lärande ut på att så frön för egna tankar hos barnen. Här läggs grunden för tankeprocess som ska göra barnen till självständiga och reflekterande individer. - Vi vill att barnen ska fundera, ifrågasätta och ha en aktiv tanke, säger förstelärare Christel Jacobsson. Vi vill att de ställer öppna frågor, som ”varför är det så?”, för att förstå orsak och verkan.

På Ringstorpsskolan står hälsa och kultur i fokus, något som avspeglar sig starkt redan i förskoleklassen. De jobbar alltid i teman och för tillfället är det kroppen som är temat.
– Kroppen är ett stort tema! Till exempel lär vi oss om matsmältning, huden, musklerna, skelettet, hjärtat, men också kopplingen mellan sömn, kost, rörelse och hälsa.

Temat börjar alltid med en tankekarta, där pedagogerna skriver in vad barnen redan kan och vad de vill lära sig. Under arbetets gång dokumenteras allt och sammanfattas så varje barn får en egen temabok. Slutligen utvärderas arbetet, då de i smågrupper fyller i vad de lärt sig om kroppen, vad de tyckt om temat och de olika delarna.

Det finns även en strävan efter att få in alla undervisningsämnen i temat. Med kroppen som tema kommer de naturligt in på ämnen som hälsa och mat. De får också in matte och engelska genom att räkna frukter och lära sig vad de heter på engelska.

Temaarbete underlättar inlärningen

– Fördelarna med att arbeta i teman är att det skapas en helhet, som underlättar, menar Christel. Det blir tydligare när de får uppleva med alla sinnen. Vi har till exempel varit ute i naturen och letat efter småkryp som studerats och sedan målats av.

Förskoleklassen använder även kultur som ett verktyg för att underlätta inlärningen.
– Det ger oss möjlighet att använda oss av olika lärstilar. Exempelvis kan de barn som tycker om bild knyta an till fakta genom att måla, medan vissa kanske lär sig genom att sjunga.

Naturen ger möjlighet att uppleva kunskapen

Utomhuspedagogik är också något som Christel tycker är oerhört viktigt. Att vara ute i naturen gör det möjligt att visa hur allt hänger ihop i kretsloppet.
– Då blir det vi har lärt oss förankrat i verkligheten. Vi kan sitta i klassrummet och berätta hur saker är men att gå ut och uppleva med alla sina sinnen är en annan sak.

– Till exempel har vi lärt oss om blommor. Men när vitsipporna blommar i Pålsjö skog, då ska vi gå dit och titta på dem på riktigt!

Pedagogerna lockar fram lusten att lära

Grunden för läsförståelse läggs tidigt genom att barnen får lyssna på berättelser eller sånger. Då får de lyssna aktivt och memorera tre eller fyra saker som de sedan försöker återberätta.

– Repetition och reflektion är något vi jobbar med hela tiden, att gå tillbaka och frågar ”vad var det som hände?”. När eleverna lyssnar aktivt tränas de på att fokusera och använda olika tankebanor.

I förskoleklassen arbetas det mycket med läsförståelse. Exempelvis försöker pedagogerna få fram lusten att lära.
– Vi försöker bygga en positiv syn på läsning och uppmuntrar eleverna att låna hem böcker. Intresset måste komma från barnen men det är vår uppgift är att väcka det intresset hos dem.

Att dela in barnen i små läsgrupper är ännu ett sätt att göra läsningen rolig. Bland annat har ettorna kommit och läst för dem, vilket ger draghjälp för att de ska komma igång med läsning och skrivning.

Kunskaps befästs bättre när barnen hjälps åt

– Vi brukar uppmuntra de elever som kommit lite längre i sin läs- och skrivutveckling att hjälpa de andra som behöver extra stöd. Då får den som kommit långt i sitt lärande berätta med sina egna ord.

Forskning visar att när barn ger varandra stöd leder det till att kunskapen befästs bättre. Dessutom kan det ibland vara lättare för barnen att förstå en jämnårigs förklaring.

Christel märker stor skillnad på barnen under höst- och vårterminen. Under höstterminen har de fortfarande ett stort behov av att leka av sig. Under vårterminen blir de mer och mer kunskapsinriktade och är verkligen sugna på att lära sig.
– Jag tycker att det är viktigt att hela tiden så frön för vidare tankar. Vårt mål är att få nyfikna, undersökande barn som vill lära sig. Och det har vi, säger Christel stolt.