search
error

Vår viljeinriktning

Viljeinriktning för Ringstorpsskolan - skolan för dig som vill något.

Ringstorpsskolan präglas av ett förhållningssätt som utgår från vår gemensamma värdegrund och vår vision. Genom att erbjuda goda miljöer för lärande och möten med professionell och 100 procent engagerad personal, 100 procent av dagen ger vi våra elever optimala förutsättningar till personlig utveckling och handlingsberedskap för ett rikt liv. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom stort eget ansvar, präglar vår skola. Vi har höga förväntningar och ger dig nya vägar att nå målen. Du blir bemött med hänsyn, vänlighet och respekt.

Stor vikt ska läggas vid:

 • Relationsskapande med elever och föräldrar
 • Tydligt ledarskap på alla nivåer
 • Att vardagen präglas av glädje, lust och nyfikenhet
 • Att allas kompetenser och talanger tas tillvara
 • Den personliga utvecklingen, där eget ansvar för lärandet uppmuntras
 • Att stimulera lärandeprocessen; genom att pedagogen ger möjlighet till reflektion, hjälper till att se sammanhang och uppmuntrar till kritisk granskning
 • Att alla ska få inflytande över sin dag
 • Vilja till förändring där vi vågar välja nya vägar och tro att allt är möjligt
 • Olika lärmiljöer och arbetssätt
 • Att ha förståelse för olika kulturer
 • En hållbar utveckling och god miljö
 • Att den moderna tekniken används som ett naturligt redskap
 • Formativ undervisning och formativ bedömning
 • Språklig kompetens och kommunikation betonas i alla ämnen
 • Metoderna från Läslyftet ska genomsyra läsning och kunskapsförmedling i stort
 • Att tidigt identifiera elevers behov, något som alla pedagoger ansvarar för
 • Att samtliga pedagoger har ett ansvar för språkutveckling även hos elever med annat modersmål än svenska
 • Att alla elever ska erbjudas undervisning i genrepedagogik
 • Problemlösning som ett redskap även för framtiden
 • Daglig rörelse och ett rikt kulturutbud

På skolan lyssnar vi aktivt på varandra och möter varandra med respekt. Det finns stort utrymme för egna idéer och alla ska uppleva sitt uppdrag som hanterbart, meningsfullt och begripligt. Vi delar med oss av kunskap och idéer och bjuder på oss själva med glädje. Det är roligt att lära!

Vår organisation har byggts upp kring denna viljeinriktning samt utifrån Skol- och Fritidsförvaltningens vision att; ÅR 2035 SKA HELSINGBORG VARA DEN SKAPANDE, PULSERANDE, GEMENSAMMA, GLOBALA, BALANSERADE STADEN FÖR MÄNNISKOR OCH FÖRETAG.

Helena Rosenlöf, rektor