search
error

Råd och stöd

Ringstorpsskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Ringstorpsskolan har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator.

Extra stöd

De elever som är i behov av stöd i sitt skolarbete erbjuds extra anpassningar eller särskilt stöd. Vi har ett elevhälsoteam som träffas varannan vecka. Detta team är delaktigt vid fördelning av de specialpedagogiska resurserna.Dialogen med elev och föräldrar är viktig i vår strävan efter att eleven ska uppnå målen i alla ämnen. Vi erbjuder läxhjälp en gång i veckan till alla elever.

Under läsåret 20/21 har skolan tre speciallärare som sammanlagt arbetar 280 procent. Dessutom har vi studiehandledare.

Elever med läs- och skrivsvårigheter

Ringstorpsskolan arbetar för att ge alla elever det stöd som de behöver för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För att stötta varje individ på bästa sätt använder vi många olika metoder/verktyg. Vi har god tillgång till datorer och iPads.

Skolans uppdrag och arbetssätt har förändrats över tid och behovet av en diagnos är inte längre det samma. En formell dyslexidiagnos är inte något krav för att få stöd och anpassningar i skolan i dag. Detta gäller hos oss men även senare när eleven går på högstadiet och gymnasiet. Skolan har skyldighet att kartlägga elevens behov, erbjuda stöd och undanröja hinder för lärande.

Ur Skollagen:

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458).

Verktyg

Numera är de flesta verktyg tillgängliga för alla elever som behöver dem.

Några av de verktyg vi använder är

  • IntoWords – talsyntes som läser upp egna och andras texter, stavningshjälp på olika språk, ger stavningsförslag samt ordförklaringar.
  • Inläsningstjänst – inlästa läromedel att lyssna på i dator, iPad eller telefon
  • Röstinmatning – gör om tal till text
  • Olika appar
  • Legimus – ljudböcker för elever med läsnedsättning
  • Anpassade prov – extra pauser, förlängd provtid, datastöd etc.
  • Ugglo skola – en digital e-bokstjänst med inlästa böcker på flera språk.

Några goda råd

  • Att som vuxen läsa högt och sedan samtala om det som händer utvecklar språk och tanke hos barnet.
  • Dela på läsjobbet, läs varannan sida eller vartannat kapitel.
  • Värdera aldrig litteratur, all litteratur som fungerar är bra. Välj ämnen och böcker som barnet tycker om.