Elever med läs- och skrivsvårigheter

Ringstorpsskolan arbetar för att ge alla elever det stöd som de behöver för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För att stötta varje individ på bästa sätt använder vi många olika metoder/verktyg. Vi har god tillgång till datorer och iPads.

Skolans uppdrag och arbetssätt har förändrats över tid och behovet av en diagnos är inte längre det samma. En formell dyslexidiagnos är inte något krav för att få stöd och anpassningar i skolan i dag. Detta gäller hos oss men även senare när eleven går på högstadiet och gymnasiet. Skolan har skyldighet att kartlägga elevens behov, erbjuda stöd och undanröja hinder för lärande.

Ur Skollagen:

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458).

Verktyg

Numera är de flesta verktyg tillgängliga för alla elever som behöver dem.

Exempel:

AppWriter – talsyntes som läser upp egna och andras texter, stavningshjälp på olika språk, ger stavningsförslag samt ordförklaringar.
Inläsningstjänst – inlästa läromedel att lyssna på i dator, iPad eller telefon
Röstinmatning – gör om tal till text
Claro ScanPen – gör om text till tal
Olika appar
Legimus – ljudböcker för elever med läsnedsättning

Anpassade prov – extra pauser, förlängd provtid, datastöd etc.