search
error

Så arbetar vi

I Helsingborgs stads skolor arbetar vi tillsammans för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår. Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Detta är våra löften till barnen i Helsingborgs stads skolor.

Undervisning

På Ringstorpsskolan arbetar vi i arbetslag – förskoleklass, årskurs 1-3 och årskurs 4-6. Arbetslagen har stor frihet att själva utforma sin pedagogiska verksamhet med utgångspunkt i de styrdokument som finns.

Informations- och kommunikationsteknik – IKT

Ringstorpsskolan är väl rustad när det gäller modern teknik.

Vi använder olika media för att förtydliga och underlätta förmedlandet av information. IPads, datorer och Chromebooks används dagligen i undervisningen. Varje klassrum är utrustat med smartboardtavla som används av elever och pedagoger.

Alla elever får, varje vecka, undervisning i IKT.

I vårt projekt om sociala medier medverkar bland annat skolkurator, skolsköterska, bibliotekarie och IKT-pedagog. Tillsammans med eleverna, i alla klasser, diskuteras bland annat vett och etikett på nätet, goda nätvanor/god hälsa och hur sociala medier kan användas på ett positivt sätt både i skolarbetet och på fritiden.

Kunskapsutveckling

Genom individuella utvecklingsplaner, egna samt nationella prov, formativ bedömning och utvecklingssamtal säkrar vi att våra elevers framsteg i skolan kartläggs och följs upp.

Helsingborgs stads skolor har tjänstegarantier för att garantera att barnen kan räkna och läsa efter en viss årskurs. För att följa upp våra yngre elevers kunskaper i svenska och matematik arbetar vi med Skolverkets bedömningsstöd.

Mentor

Mentorn ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare vid ett utvecklingssamtal samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna.

Pedagogerna ska i en individuell utvecklingsplan ge skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Dessutom ska pedagogerna sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Överenskommelsen mellan mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare ska dokumenteras i utvecklingsplanen.
Elevens lärande går att följa i vår digitala e-tjänst Unikum.

Nationella prov

Nationella prov genomförs skolår 3 i svenska/svenska A och matematik och i skolår 6 i svenska/svenska A, matematik och engelska. Proven är likadana i alla skolor i Sverige och utformade av Skolverket. För de elever som inte uppnår målen arbetar vi i första hand med extra anpassningar eller så upprättar vi åtgärdsprogram.

Elevinflytande

Vi uppmuntrar alla elever att ta ansvar för sitt arbete i skolan och att aktivt ta del av klass- och skolråd.

Eleverna har stor delaktighet vid planeringen av olika teman, olika aktiviteter och klassråd. Genom skolrådet får eleverna möjlighet att under demokratiska former påverka sin vardag. Skolrådet träffas regelbundet under ledning av en ansvarig pedagog. Mötet är förberett i de olika elevgrupperna som diskuterat punkter som de vill lyfta eller har ombetts att diskutera. Mötet har en sekreterare och en ordförande och det som beslutats vid mötet återkopplas till varje elevgrupp i form av protokoll och ansvariga elever berättar om mötet.

Hälsa

Forskning säger att hälsosamma elever lär sig bättre. Därför värnar vi om att eleverna får daglig motion och rörelse. Aktiviteter som vi gör är:

  • Årskurs 6 har rastlekar för de yngre eleverna en dag i veckan.
  • Skolan tillhandahåller lekredskap såsom hopprep, mjuktennisrack, bollar och mycket annat. En pedagog finns alltid tillgänglig och kan visa hur redskapen ska användas eller uppmuntra eleverna till att prova på något nytt.
  • Varje klass har idrott två gånger i veckan.
  • Vi går till och från olika aktiviteter istället för att åka buss.
  • Eleverna på mellanstadiet har ofta möjlighet att välja fysiska aktiviteter då det är elevens val.
  • Vi erbjuder pedagogledda rastaktiviteter

Du som förälder

Du som förälder är jätteviktig för oss. Genom regelbundna kontakter, informationsutskick och möten ser vi till att du blir delaktig i ditt barns lärande och skolans aktiviteter.

Elevernas föräldrar får en ökad insyn och ett ökat inflytande genom Unikum. Skolans referensgrupp är ett forum där föräldrar har delaktighet och inflytande. Dessa möten äger rum cirka två gånger per termin. De fungerar som ett bollplank till ledningen.

Nära kontakt

Vi delger föräldrarna mål för ämnen, lokala planeringar samt matriser. Regelbundet får föräldrar veckobrev om vad som händer under en nära framtid. Vi har föräldramöten och individuella utvecklingssamtal varje termin. Vi har elevkonferenser rörande de elever där särskilda behov finns. Under dessa möten deltar även föräldrarna.

Vi uppmanar och uppmuntrar föräldrar att besöka skolan, föräldrar är alltid välkomna. Under perioder när eleverna undervisas i SO får de göra en miniprao hos föräldrar eller kompisars föräldrar. Vi har en god kontakt med föräldrar och barn, i en positiv anda. Vi har utarbetat förväntansdokument för alla grupper; personal, elever och föräldrar. Det skapar en tydlighet i vad man kan förvänta sig av varandra.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. De regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i skolan. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det, det har vi rutiner och metoder för. Är du intresserad av att ta del av vår senaste kvalitetsplan så får du gärna kontakta skolan.