Förskoleklass

I vår verksamhet bjuder lärmiljön in till ett lustfyllt lärande och utforskande. Här får alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Varje elev ska känna sig trygg

Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska känna trygghet och trivsel genom gemensamma regler och förhållningssätt. Här vill vi tidigt ge ditt barn tilltro till sin egen förmåga och modet att vara sig själv. Vi stöttar eleverna i att hitta egna lösningar och strategier för att de ska bli självständiga individer.

Vi bygger goda relationer

I förskoleklassen arbetar vi gruppstärkande där vi bygger goda relationer genom att eleverna tränar på att visa hänsyn och respekt, ger varandra bekräftelse och uppmärksamhet.  Vi lägger stor vikt vid att skapa samhörighet, kamratskap och trygghet. Vårt arbetssätt genomsyras av att lära tillsammans i ett kooperativt lärande och varje elevs egna tankar lyfts fram som en viktig del i lärandeprocessen.

Vårt mål är att ditt barn får de bästa förutsättningarna för att kunna förverkliga sina drömmar i framtiden.

Lek, utevistelse och rörelse

Leken är viktig i förskoleklassen och den är en naturlig del i den dagliga verksamheten. Vi arbetar ämnesövergripande med olika teman. Det innebär att vi inom ett tema arbetar med språk, matematik, naturkunskap, skapande, musik och idrott. Även social förmåga och samarbetsövningar är naturliga inslag i temaarbetet. I temat får barnen också möjlighet att använda sig av digitala verktyg. Fortlöpande samlas gruppen för att reflektera och utvärdera sitt lärande.

Vi använder oss av olika utemiljöer i vår undervisning, till exempel skog, park och närmiljö. Rörelse är en central del av vårt arbete och lärande. En gång i veckan har vi idrott, även då får eleverna möjlighet att utveckla sin motorik och känna rörelseglädje.

Språklig och matematisk medvetenhet

I det dagliga arbetet med elevernas språkliga och matematiska medvetenhet arbetar vi med en stor variation av laborativa övningar. Detta kan ske med språklek, stationsövningar och samarbetslekar för att på bästa sätt främja lärandet hos varje individ. Vi arbetar tematiskt med många olika områden. Fördelarna med att arbeta i teman är att det skapas en helhet som eleverna har lättare att ta till sig.

Vi erbjuder kulturella upplevelser genom att ta till vara på kulturutbudet i Helsingborg, som till exempel biblioteket, Fredriksdals friluftsmuseum och Dunkers kulturhus. En dag i veckan möter våra elever vår musiklärare i en härlig musikstund.