Kunskapsutveckling

Genom individuella utvecklingsplaner, egna samt nationella prov, formativ bedömning och utvecklingssamtal säkrar vi att våra elevers framsteg i skolan kartläggs och följs upp.

Helsingborgs stads skolor har ställt upp tjänstegarantier för att garantera att barnen kan räkna och läsa efter en viss årskurs. För att följa upp våra yngre elevers kunskaper i svenska och matematik arbetar vi med Skolverkets bedömningsstöd. Diamant är ett av diagnosmaterialen vi använder för att se om eleverna når tjänstegarantin för att kunna räkna i årskurs 2.

Mentor

Mentorn ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare vid ett utvecklingssamtal samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna.

Pedagogerna ska i en individuell utvecklingsplan ge skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Dessutom ska pedagogerna sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Överenskommelsen mellan mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare ska dokumenteras i utvecklingsplanen.
Elevens lärande går att följa i vår digitala e-tjänst Unikum.

Portfolio

Varje elev har också en egen Portfolio, som visar på elevens lärande. Vi använder portfoliometoden som ett hjälpmedel för att göra eleven delaktig i sitt eget lärande och att det skapas ett underlag för en långsiktig utvärdering av elevens utveckling. Eleven ska se sitt lärande över tid, bli medveten om hur hon/han lär sig och vad det innebär att kunna. Genom att ge eleven tydliga kriterier och strategier för sitt lärande kan hon/han ta eget ansvar.

Nationella prov

Nationella prov genomförs skolår 3 i svenska och matematik och i skolår 6 i svenska, matematik och engelska. Proven är likadana i alla skolor i Sverige och utformade av Skolverket. För de elever som inte uppnår målen arbetar vi i första hand med extra anpassningar eller så upprättar vi åtgärdsprogram.