Trygghet och trivsel

Vi vill att alla barn och vuxna på Ringstorpsskolan ska känna sig trygga och uppleva sin skola som en positiv miljö för lärande och utveckling.

Vi arbetar aktivt med vår likabehandlingsplan samt Olweus åtgärdsprogram för att motverka och förebygga mobbning och kränkande behandling. I likabehandlingsplanen berättar vi hur vi gör för att våra elever inte ska bli kränkta eller illa behandlade, hur vi gör för att upptäcka om så ändå sker samt vilket ansvar ledningen och pedagogerna har. Eleverna involveras i likabehandlingsplanen genom samtal och enkätundersökningar. De samlade resultaten används sedan som underlag för formuleringen av nya mål för verksamheten.

Program mot mobbning

Olweus åtgärdsprogram är en metod med vilken vi arbetar för att förebygga mobbning i skolverksamheten. Olweusarbetet är en naturlig del av vardagen för alla Helsingborgs stads skolor. Vi arbetar med programmet i form av rollspel, värderingsövningar och klassmöten med diskussioner som handlar om relationer och hur vi ska vara mot varandra. Även skolans fritidshem arbetar aktivt med Olweus mot mobbning.

Ordningsregler

På skolan finns regler som syftar till att skapa arbetsro. Ordningsreglerna ska bidra till att skolan blir trygg och stimulerande, kort och gott en plats där våra elever och skolans personal känner lust att vara. Ordningsreglerna ska ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt information till föräldrar om förhållanden eller situationer som rör miljön i skolan. Alla föräldrar får ta del av ordningsreglerna inför varje nytt läsår då de granskas tillsammans med elever.

Andra åtgärder för att öka tryggheten är rastvaktsystem samt täta och direkta kontakter med elevernas föräldrar.