Undervisning

På Ringstorpsskolan arbetar vi i arbetslag – förskoleklass, årskurs 1-3 och årskurs 4-6. Arbetslagen har stor frihet att själva utforma sin pedagogiska verksamhet med utgångspunkt i de styrdokument som finns.